Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou vydány firmou Trigoni trade and investment s.r.o., IČ: 03958663, se sídlem Radimovická 1773/15, Chodov, 149 00 Praha, (dále jen „poskytovatel“) platí pro všechny smlouvy, na jejichž základě poskytovatel umožní užití objektu – bunkr ŘOP vzor 36, bunkr ŘOP vzor 37 ať už půjde o smlouvy uzavřené přímo s příjemcem této služby – fyzickou nebo právnickou osobou nebo smlouvy uzavřené s odběrateli, kteří uzavírají obchodní vztah s konečným příjemcem služby– ve smyslu níže definovaných termínů.
 2. Poskytovatel zajišťuje poskytování služeb specifikovaných na internetových stránkách www.bunkering.cz.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky tedy především dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění (dále jen „Zos“). II.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Poskytovatel – Trigoni trade and investment s.r.o., IČ: 03958663
 2. Objednatel – fyzická nebo právnická osoba, která svým jednáním směřuje k uzavření smlouvy s Poskytovatelem, a to buď sama pro sebe, nebo v rámci své podnikatelské činnosti pro své klienty. Příjemce služby – fyzická nebo právnická osoba, která si sama pro sebe nebo prostřednictvím jiného Objednatele zajistila možnost užití Objektu ve stanoveném čase, po provedení a potvrzení rezervace na tento čas. Objekt – bunkr ŘOP vzor 36, nacházející se nedaleko obce Županovice u Dešné na souřadnicích 48°57’22.159″N, 15°29’26.687″E nebo Objektu bunkr ŘOP vzor 37 nacházející se v Březí u Mikulova na souřadnicích 48.8181986N, 16.5762472E.
 3. Služba – souhrnné označení pro závazek Poskytovatele, který se na základě této smlouvy a za podmínek v ní stanovených zavazuje poskytnout Odběrateli v určeném čase následující plnění: přenechání k užívání Objekt – bunkr ŘOP vzor 36 nebo Objekt bunkr ŘOP vzor 37
 4. Produkt – označení závazku Dodavatele spočívajícího v poskytnutí Služby stanoveného druhu a rozsahu, dle aktuální nabídky na stránkách www.bunkering.cz. Rezervační systém RS – elektronický systém zřízený Dodavatelem na internetových stránkách www.bunkering.cz, jehož prostřednictvím dojde k rezervaci Služby v Zařízení a zároveň k uzavření smlouvy o poskytnutí Služby dle podmínek této smlouvy.
 5. Rezervace – vymezení specifického času pro využití Služby v Objektu
 6. Smluvní strany – společné označení pro Poskytovatele a Objednatele, a to ať už je Objednatel zároveň Příjemcem Služby nebo nikoliv.
 7. Smlouva – ujednání smluvních stran na základě těchto Podmínek, popřípadě dle uzavřené rámcové smlouvy Objednatele, kterým se Poskytovatel zavazuje poskytnout Službu v konkrétním termínu Příjemci služby, Objednateli a ti se zavazují uhradit dohodnutou cenu. Smlouva vzniká objednáním voucheru přes stránky www.bunkering.cz, nebo v moment rezervace konkrétního termínu. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, stává se tato oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas a splní podmínky pro poskytnutí.

 

III. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

 1. Objednávku směřující k uzavření Smlouvy na nákup voucheru je možné učinit výhradně prostřednictvím stránek www.bunkering.cz . Objednávku není možné podat bez potvrzení souhlasu s těmito Podmínkami. Tímto Potvrzením Odběratel resp. Příjemce služby potvrzuje, že se s Podmínkami podrobně seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Objednatel, který není Příjemcem služby je povinen informovat Příjemce služby o všech jeho právech a povinnostech plynoucích ze Smlouvy a z těchto Podmínek.
 2. Odeslanou objednávkou je Objednatel neodvolatelně vázán.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je ve formě elektronického uložení jejích podstatných údajů Poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Objednatel resp. Příjemce služby má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.bunkering .cz
 4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) hradí ta ze smluvních stran, která iniciuje spojení. Žádná ze smluvních stran nemá nárok na úhradu těchto vynaložených nákladů.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. 1.Viz příloha GDPR
 2. Objety jsou zabezpečen elektronickým zařízením, které zabírá vnější okolí objektu. Příjemce služby souhlasí s pořizováním a uchováváním těchto dat z bezpečnostních důvodů po dobu 1 měsíce.

V. SMLUVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Rozsah služeb poskytovaných v rámci jednotlivých produktů je vždy určen jejich názvem a dále shora uvedenou specifikací Služby.
 2. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost v případě ztráty zakoupeného Voucheru před provedením rezervace.
 3. Prodloužení platnosti voucheru není možné.
 4. Objednatel popřípadě Příjemce služby je informován o nutnosti provést rezervaci v co nejkratším čase od uzavření Smlouvy.
 5. Není-li mezi Poskytovatelem a Příjemcem služby dohodnuto výslovně něco jiného, je storno rezervovaného termínu možné nejpozději do 14 dnů od sjednaného termínu. Příjemce služby může poté realizovat novou rezervaci na jiný termín, pokud je tento termín volný a je v období spuštěném pro rezervace.
 6. Reklamaci Služby je možné podat pomocí elektronické komunikace a to na mail info@bunkering.cz. Reklamace bude posouzena do 14 dnů od doručení a Poskytovatel bude o informovat Příjemce služby / Objednatele o jeho výsledku.
 7. Příjemce služby se zavazuje řídit se pokyny zaslanými před příjezdem na emailovou adresu z které byla rezervace vytvořena. Také se zavazuje počínat si tak, aby jemu ani nikomu jinému nevznikla jakákoli újma na zdraví a majetku.
 8. Příjemce služby se zavazuje uhradit eventuální vzniklou škodu, kterou svým počínáním zavinil.
 9. Vrácení kupní ceny je možné do 14 dnů od zakoupení pokud již zážitek nebyl realizován.
 10. Veškerých Služeb a s tím souvisejících aktivit se Příjemci služby účastní na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Příjemce služby je povinen sám zhodnotit svoje fyzické, psychické a zdravotní předpoklady pro absolvování Služby.
 11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 12. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy  info@bunkering.cz    . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

VI. CENÍK SLUŽEB POSKYTOVATELE

 1. Aktuální Ceny služeb jsou uvedeny na internetových stránkách www.bunkering.cz.
 2. potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 3. Objednatel má právo na úhradu veškerých nutných nákladů spojených s uplatněním reklamace, pouze však, pokud tato reklamace byla oprávněná. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně Poskytovatele služeb, má právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všechny materiály a informace na stránkách Poskytovatele jsou výhradně jeho vlastnictvím. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu Poskytovatele. Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele v den odeslání objednávky Objednatelem.
 2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY nabyly platnosti a účinnosti dnem 28. 6. 2022.